Výzkum vyučování a učení

Institut rozpracovává metodologii výzkumu výuky prostřednictvím videozáznamu a realizuje výzkumné projekty zaměřené na vybrané aspekty výuky v jednotlivých předmětech školního vzdělávání. Zkoumáním nadoborových přesahů a mezipředmětových vztahů se směřuje k rozpracování koncepce transdisciplinární didaktiky.

Platforma pro komunikaci mezi didaktickými disciplínami

Témata a problémy řešené v rámci didaktických disciplín jsou často velmi pevně zakotveny v kontextech jednotlivých oborů. Mimo jejich oborové kontexty je často obtížné tyto problémy nejen řešit, ale dokonce i pojmenovat, neboť jsou vázány na oborovou terminologii a oborově specifický způsob uvažování. Mezioborové inspirace pro řešení takových problémů jsou sice z těchto důvodů v principu obtížné, avšak zároveň mohou být velmi cenné. Je proto žádoucí vybudovat stabilní platformu, která by umožňovala systematickou komunikaci mezi didaktickými disciplínami a přispívala k budování nové kultury vyučování a učení.

Tradiční pojetí didaktiky

Tradiční pojetí obecné didaktiky však tuto roli nenaplňuje, a to proto, že abstrahuje od konkrétních obsahů jednotlivých oborů. Pohybuje se potom v natolik abstraktní rovině, že pro studenty učitelství je obtížné reflektovat konkrétní výukové situace s oporou o teoretické konstrukty tradiční obecné didaktiky. Ta se jim pak jeví jako málo relevantní pro jejich praxi. Mimo jiné proto vybízí ke svému přerámování.

Koncepce transdisciplinární didaktiky

Domníváme se, že je třeba rozpracovávat koncepci transdisciplinární (mezioborové) didaktiky a rozvíjet ji jako platformu pro komunikaci mezi oborovými didaktikami a jako příležitost k abstrahování a zobecňování témat řešených v rámci oborových didaktik, avšak s neustálým ohledem na konkrétní obsahy relevantní pro jednotlivé obory.

Transdisciplinární didaktika umožní i rozpracovávání témat, která jsou ve své podstatě nadoborová, jako jsou mezipředmětové vztahy v kurikulu a ve výuce, a která jsou aktuální v nově se rozvíjejícím kompetenčním pojetí vzdělávání, jako je mezioborový transfer poznatků jako projev kompetence k řešení problémů. Tato témata jsou tak pojednávána na sdílené (obecnější) rovině. Transdisciplinární didaktika operuje v prostoru mezi obecnou didaktikou, jež se nezabývá obsahovými konkretizacemi, a oborovými didaktikami, pro které je obtížné formulovat své výpovědi na vyšší rovině obecnosti.

Metodologie transdidaktického výzkumu

Institut dlouhodobě rozpracovává metodologii transdidaktického výzkumu. V rámci CPV/IVŠV videostudie je realizován výzkum výuky směřující nejen k budování poznatkové základny v jednotlivých oborových didaktikách – fyziky, zeměpisu, cizích jazyků, tělesné výchovy, ale je relevantní i pro transdisciplinární didaktiku. Vedle oborově specifických analýz jsou totiž prováděny i analýzy oborově neutrálních aspektů výuky v jednotlivých školních předmětech. V návaznosti na to směřují analýzy prostřednictvím mezioborových komparací k hlubšímu pochopení obecných charakteristik procesů vyučování a učení.

Metodologie analýzy videozáznamu

Vedle toho jsou řešeny metodologické otázky spojené s výzkumem výuky založeným na analýze videozáznamu, mezi jehož největší přednosti patří právě potenciál pro multiperspektivní a multioborový přístup k analýze a interpretaci výzkumných dat.

Cíle Institutu

Cílem aktivit Institutu v nadcházejícím období je pokračovat v systematickém výzkumu výuky v různých oborech školního vzdělávání a na různých stupních škol, hledat způsoby zobecňování oborovědidaktických poznatků a rozpracovávat metodologii empirického výzkumu v transdisciplinární didaktice.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info