Spolupráce se školami a učiteli

Didactica viva

Didacitica viva neboli Živá didaktika je konkrétní didaktickou koncepcí, která je rozvíjena v zájmu oživení didaktiky. Reaguje na nové poznatky pedagogických, psychologických a didaktických výzkumů a pokouší se je zhodnotit pro školní praxi.

Didactica viva je adresována učitelům – reflektivním praktikům, kteří chtějí hluboce (tzn. na úrovni teorie) porozumět praxi a na tomto základě ji zlepšovat. Je rozvíjena pro učitele a s učiteli přesvědčenými o tom, že jakožto profesionálové si nemohou vystačit s recepty, a proto mají zapotřebí celoživotně rozvíjet své profesní dispozice (např. diagnostické a reflektivní kompetence, profesní vidění).

DiViWeb je prostředím pro komunikaci a vzdělávání učitelů – reflektivních praktiků.

Profesní (video)kluby jako forma dalšího vzdělávání učitelů

Profesní (video)kluby představují formu dalšího vzdělávání učitelů, která spočívá v utvoření profesního společenství, v němž učitelé za podpory oborových didaktiků z fakult připravujících učitele usilují o zlepšování své výuky na základě její reflexe a sdílení znalostí a zkušeností.

Na rozdíl od mentoringu, který je založen na vztahu pouze dvou osob (mentora a menteeho), pracují profesní (video)kluby s konceptem širšího profesního společenství utvořeného v rámci konkrétního vzdělávacího oboru či vyučovacího předmětu (tzn. jsou obsahově zaměřené).

Profesní (video)kluby představují dlouhodobější a intenzivnější formu dalšího vzdělávání učitelů. Ve videoklubech se pravidelně (cca 5krát v průběhu školního roku) setkávají učitelé z praxe; kromě toho je v roli facilitátora přítomen také oborový didaktik z fakulty.

Podnětem pro diskuse je zhlédnutí videosekvence z výuky. V prvním kroku se jedná o videa např. z projektů Virtuální hospitace, Videostudie TIMSS, Videostudie IVŠV, následně o videa z vlastní výuky účastníků (pořízení videozáznamů hodin probíhá u každého účastníka cca 4krát). Z prvních setkání by měla vyplynout témata, která jsou pro učitele zajímavá a která se „řeší“ na dalších setkáních. Cílem je to, aby diskutovaná témata byla iniciována samotnými učiteli a byla pro ně relevantní. Výstupem práce ve videoklubech jsou mj. plány či scénáře aktivit nebo úloh pro vyučovací hodiny, které reflektují proběhnuvší diskuse na dané téma a na kterých mohou učitelé společně pracovat.

Jelikož se jedná o formu dalšího vzdělávání určenou pro motivované učitele, kteří chtějí prací na sobě pracovat na kvalitě výuky ve svých třídách a školách, je počet účastníků (video)klubu omezen na 6 osob.

Profesní (video)kluby jsou na Pedagogické fakultě MU nabízeny učitelům od roku 2013 Institutem výzkumu školního vzdělávání.

První tři videokluby pro vyučující anglického jazyka byly realizovány ve školním roce 2013/14 v rámci výzkumného projektu GA ČR Profesní vidění a jeho rozvíjení prostřednictvím analýzy založené na videu (13-21961S), jehož cílem bylo mj. navrhnout a ověřit jejich realizační podobu.

Od roku 2014 jsou v běhu další videokluby pro vyučujících anglického a německého jazyka na prvním a druhém stupni ZŠ – jelikož i tyto běží v režimu ověřování, jsou účastníkům nabízeny zdarma.

Součástí (video)klubů je doprovodný výzkum, jehož cílem je poskytnout jejich realizátorům zpětnou vazbu využitelnou pro jejich zkvalitňování.

V pozadí videoklubů jakožto formy dalšího vzdělávání učitelů stojí východiska realistického učitelského vzdělávání prezentovaná v knize Freda Korthagena et al. Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů.

Spočívá-li cíl profesních (video)klubů mj. ve zvyšování kvality výuky ve školní praxi, předpokládá to, že existuje povědomí o tom, čím se kvalita výuky vyznačuje. Autoři koncepce profesních (video)klubů vycházejí z přístupu popsaného v publikaci Tomáše Janíka et al. Kvalita ve vzdělávání.

Podpora profesního rozvoje učitelů ve videoklubech se opírá o poznatky z výzkumů učitelů expertů, které autoři koncepce realizovali v předchozích letech, a které jsou shrnuty v publikacích Michaely Píšové et al. Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi a Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků).

Práce v profesních (video)klubech – plánování a reflektování výuky a sdílení znalostí a zkušeností je podporováno elektronickým učebním prostředím DiViWeb.

Orientací na kvalitu výuky, zohledněním principů realistického učitelského vzdělávání a multimediální podporou se profesní (video)kluby odlišují od běžných kurzů dalšího vzdělávání učitelů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info