Vybrané významné výstupy

Jakkoliv je hlavním posláním Institutu produkovat výstupy pro výzkumnou komunitu, svoje aktivity směřuje také ke vzdělávací politice, ke vzdělávací praxi a k veřejnosti. Kromě toho má zájem – při zachování národní relevance – dosahovat mezinárodní viditelnosti svých výsledků.

Výstupy pro mezinárodní výzkumnou komunitu

Obsahově zaměřený přístup uveden na mezinárodní scénu

Studie ve vůdčím časopise svědčí o mezinárodní akceptaci našeho přístupu. Je zde vřazen do tradice didaktiky založené na teorii vzdělávání, která se vymezuje jako protiváha vůči neoliberálním tendencím. Jsou zde prezentována zjištění ke kvalitě výuky, která vzešla z vícepřípadové studie založené na cca. padesáti didaktických kazuistikách.

Výstup: Shedding the content: semantics of teaching burdened by didactic formalisms

 

Analýza vývoje ve vzdělávání po roce 1989 v České republice pro mezinárodní auditorium

Na pozadí aktuálního vývoje vzdělávací politiky v České republice kniha rozebírá problémy spadající do tří tematických oblastí: kurikulum (jeho vytváření, implementace, realizace, ověřování a revize), výuka (produktivní kultura učení, videostudie výuky), učitelské vzdělávání (formativní hospitace).

Výstup: Aktuelle Entwicklungen im Bildungsbereich in der Tschechischen Republik: Curriculum – Unterricht – Lehrerbildung

Mezinárodní kniha k metodologii výzkumu založeného na videozáznamech

V návaznosti na své výzkumné zájmy v oblasti videostudií inicioval Institut v roce 2008 vznik mezinárodní monografie na toto téma. Kniha analyzuje stav rozpracování progresivní metodologie v mezinárodním kontextu; metodologie byla využita v rámci koncipování mezinárodně srovnávacího výzkumu TALIS (OECD).

Výstup: The power of video studies in investigating teaching and learning in the classroom

Výstupy pro českou výzkumnou komunitu

Studium kurikula a model obsahové transformace

Jedním z témat Institutu je kurikulum, resp. utváření cílů a obsahů školního vzdělávání. S tím souvisí hledání odpovědi na otázku, kudy vede cesta od cílů a obsahů ke znalostem či jiným dispozicím žáků. Institut rozvíjí teorii obsahové transformace – viz: 

Výstup: Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření

Výzkum výuky v transdidaktickém nadhledu

Institut má tradici ve zkoumání vyučování a učení v oborech školního vzdělávání. Dlouhodobou snahou je přinést pohled nadoborový – transdidaktický. Manifestem přístupu je publikace Transdisciplinární didaktika. 

Výstup: Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory

Výzkumy expertních a začínajících učitelů

Odborným zájmem Institutu je učitel, jeho pedagogické myšlení a jednání. Přínosem byl projekt Učitel-expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje. Vedle toho byly zkoumány problémy související s profesní socializací učitelů začínajících.

Výstup: Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách

Výstupy pro vzdělávací politiku

Výzkum kurikulární reformy a doporučení k dalšímu směřování

První kontakty se vzdělávací politikou vedou do roku 2009, kdy byl Institut pověřen realizací výzkumu zavádění kurikulární reformy na gymnáziích. Nejvíce rezonovalo doporučení směřující k rozvinutí kurikulární reformy do programu na podporu produktivní kultury vyučování a učení ve školách.

Výstup: Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení 

Akreditační komise a Rámcová koncepce přípravy učitelů

V gesci pracovních skupin Akreditační komise ČR se Institut podílel na tvorbě Rámcové koncepce přípravy učitelů ZŠ a SŠ, který byl přijat Akreditační komisí (2015) a následně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (2016).

VýstupRámcová koncepce přípravy učitelů

Spolupráce na Kariérním systému a Standardu učitele

Institut se zapojil do přípravy standardu učitele a kariérního systému. V navazujících aktivitách se zapojil do koncipování adaptačního období pro začínající učitele – byla zpracována přehledová studie zahraničních přístupů a předložen návrh řešení pro ČR. 

VýstupStandardy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a pokus o jejich zhodnocení

Výstupy pro vzdělávací praxi

Videokluby pro učitele

Institut rozvíjel program profesního rozvoje, jehož podstatou bylo setkávání v malých skupinách a diskuse nad videozáznamy výuky. Videokluby poskytly prostor pro přemýšlení a pro diskusi v profesní komunitě. Byly doprovázeny výzkumem, jehož výsledky byly publikovány. 

Výstup: Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů

Kazuistiky pro učitele, Didactica viva, DiViWeb

Institut rozvíjí obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. V komunitě praktiků se vytvářejí kazuistiky, které poskytují možnost prohlubovat profesní diskusi nad problémy praxe. Diskuse se odehrává na online platformě DiViWeb a na oborovědidaktických konferencích.

Výstup: Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání

Semináře pro inspektory ČŠI

Od roku 2015 se Institut podílí na pořádání seminářů pro inspektory. Cílem seminářů je podpora profesní diskuse nad konkrétními výukovými situacemi skrze analýzu videozáznamů hodin z různých typů a stupňů škol.

Výstupy pro veřejnost 

Nedělní pedagogické krasořeči

Kratší texty zprostředkovávají reflexi vybraných problémů výchovy a vzdělávání, školy, vyučování a učení. Jejich první sbírka je určena širší veřejnosti – nikoliv nezbytně odborné.

Výstup: Nedělní pedagogické krasořeči

Profesionální pomáhání

Formou rozhovorů přibližujeme vybrané pomáhající profese. Odkrýváme podstatu pomáhání, předpoklady pro výkon profese i možnosti, jak se stát pomáhajícím profesionálem.

Výstup: Profesionální pomáhání. Rozhovory napříč pomáhajícími profesemi

Mýty ve vzdělávání

Institut připravil překlad publikace Mythen – Irrtümer – Unwahrheiten: Essays über das „Valsche“ in der Pädagogik. Zahrnuje sedm esejí nabízejících hlubší výklad některých zavedených náhledů na výchovu, vzdělávání, školu, učitele, žáky a vyučování a učení.

Výstup: Mýty – omyly – nepravdy. O „chibách“ ve vzdělávání a pedagogice

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info