Vybrané významné výstupy

Jakkoliv je hlavním posláním Institutu produkovat výstupy pro vědeckou/výzkumnou komunitu, svoji činnosti směřuje také ke vzdělávací politice a ke vzdělávací praxi. Kromě toho má zájem – při zachování národní relevance – dosahovat mezinárodní viditelnosti svých výsledků.

Výstupy pro mezinárodní výzkumnou komunitu

Obsahově zaměřený přístup uveden na mezinárodní scénu

Studie ve vůdčím impaktovaném časopise oboru svědčí o mezinárodní akceptaci rozvíjeného přístupu. Ve studii je přístup vřazen do evropské tradice didaktiky založené na teorii vzdělávání, která se vymezuje jako protiváha vůči neoliberálním tendencím ve vzdělávání nesenými přístupem tzv. akontability. Ve studii jsou prezentována výzkumná zjištění ke kvalitě výuky, která vzešla z vícepřípadové studie založené na cca. padesáti didaktických kazuistikách.

Výstup: Shedding the content: semantics of teaching burdened by didactic formalisms

 

Analýza vývoje ve vzdělávání po roce 1989 v České republice pro mezinárodní auditorium

Na pozadí aktuálního vývoje vzdělávací politiky v České republice kniha rozebírá problémy spadající do tří tematických oblastí: kurikulum (jeho vytváření, implementace, realizace, ověřování a revize), výuka (produktivní kultura učení, videostudie výuky), učitelské vzdělávání (formativní hospitace).

Výstup: Aktuelle Entwicklungen im Bildungsbereich in der Tschechischen Republik: Curriculum – Unterricht – Lehrerbildung

Mezinárodní kniha k metodologii výzkumu založeného na videozáznamech

V návaznosti na své výzkumné zájmy v oblasti videostudií inicioval Institut v roce 2008 vznik mezinárodní monografie na toto téma. Kniha analyzuje stav rozpracování progresivní metodologie v mezinárodním kontextu; metodologie byla využita v rámci koncipování mezinárodně srovnávacího výzkumu Teaching and Learning International Survey – TALIS (OECD).

Výstup: The power of video studies in investigating teaching and learning in the classroom

Výstupy pro českou výzkumnou komunitu

Studium kurikula a model obsahové transformace

Jedním z témat Institutu je kurikulum, resp. utváření cílů a obsahů školního vzdělávání. S tím souvisí hledání odpovědi na otázku, kudy vede cesta od oborových cílů a obsahů ke kurikulárním cílům a obsahům, od učiva k žákovským znalostem, dovednostem, kompetencím či jiným dispozicím. Institut rozvíjí teorii obsahové transformace – viz: 

Výstup: Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření

Výzkum výuky v transdidaktickém nadhledu

Institut má tradici ve zkoumání vyučování a učení v různých oborech školního vzdělávání. Dlouhodobou snahou je přinést pohled nadoborový – transdidaktický. Manifestem přístup je publikace Transdisciplinární didaktika. Kniha je adresována didaktikům, učitelům, ředitelům škol a všem pracovníkům, jejichž úkolem je hodnotit didaktickou kvalitu výuky. 

Výstup: Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory

Výzkumy expertních a začínajících učitelů

Odborným zájmem Institutu je učitel, jeho pedagogické myšlení a jednání. Významným přínosem k rozvoji této oblasti byl projekt Učitel-expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky). V projektu bylo inovativním způsobem přistoupeno ke studiu expertnosti, včetně identifikace expertů, a vznikl tak komplexní pohled na ty, jež jsou lídry profese. Vedle toho byly zkoumány problémy související s profesní socializací učtielů začínajících.

Výstup: Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách

Výstupy pro vzdělávací politiku

Výzkum kurikulární reformy a doporučení k dalšímu směřování

První kontakty se vzdělávací politikou na národní úrovni vedou do roku 2009, kdy byl Institut pověřen realizací plošného výzkumu zavádění kurikulární reformy na gymnáziích. Nejvíce rezonovalo doporučení směřující k rozvinutí kurikulární reformy do programu na podporu produktivní kultury vyučování a učení ve školách.

Výstup: Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení 

Akreditační komise a Rámcová koncepce přípravy učitelů

V gesci pracovních skupin Akreditační komise ČR se Institut podílel na tvorbě Rámcové koncepce přípravy učitelů ZŠ a SŠ, který byl přijat Akreditační komisí (2015) a následně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (2016).

VýstupRámcová koncepce přípravy učitelů

Spolupráce na Kariérním systému a Standardu učitele

Institut se zapojil do přípravy standardu učitele a kariérního systému. Inicioval mj. vznik tematického čísla časopisu Orbis scholae (3/2014), které mapovalo standardy v učitelské profesi v zahraničí. V navazujících aktivitách se Institut zapojil do koncipování adaptačního období pro začínající učitele – byla zpracována přehledová studie zahraničních přístupů k podpoře začínajících učitelů a předloženy principy návrhu řešení pro ČR. 

VýstupStandardy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a pokus o jejich zhodnocení

Výstupy pro vzdělávací praxi

Videokluby pro učitele

Jako součást aktivit směřujících ke vzdělávací praxi pořádal Institut program profesního rozvoje pro učitele anglického jazyka na základních školách. Jeho podstatou bylo setkávání v malých skupinkách a diskuse nad videozáznamy výuky účastníků. Videokluby poskytly prostor pro přemýšlení nad vlastní výukou a pro smysluplnou diskusi v profesní komunitě. Videokluby byly doprovázeny výzkumem, který je zachycen mimo jiné v následující publikaci: 

Výstup: Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů

Kazuistiky pro učitele, Didactica viva, DiViWeb

Ve spolupráci s oborovými didaktiky a učiteli z praxe Institut rozvíjí obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. V komunitě praktiků (učitelů, oborových didaktiků) se vytvářejí kazuistiky výukových situací, které poskytují možnost prohlubovat profesní diskusi nad konkrétními problémy praxe. Tato diskuse se odehrává na online platformě DiViWeb a v rámci pravidelných oborovědidaktických konferencí pořádaných Institutem.

Výstup: Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání

Semináře pro inspektory ČŠI

Od roku 2015 se Institut podílí na pořádání seminářů pro inspektory České školní inspekce. Cílem seminářů je podpora profesní diskuse nad konkrétními výukovými situacemi skrze analýzu videozáznamů hodin z různých typů a stupňů škol. Ta by měla přispět k precizaci a ukotvenosti profesního vidění a profesního jazyka inspektorů jako profesní skupiny.

Výstupy pro veřejnost 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info