Výzkum

Výzkumné aktivity Institutu směřují do tří tematických oblastí a vztahují se ke čtyřem obsahovým doménám vzdělávání.

Kurikulum a jeho proměny

Zodpovídáme obecnější otázky týkající se cílů a obsahu vzdělávání, specifické otázky týkající se procesů tvorby, implementace, realizace a evaluace kurikulárních dokumentů. Pozornost věnujeme i zkoumání vztahů mezi teorií kurikula, kurikulární politikou a vzdělávací praxí, se zřetelem k vybraným oborově specifickým i oborově obecným problémům.

Více o kurikulu

Vyučování a učení

Přinášíme poznatky týkající se procesů probíhajících ve školních třídách. Rozpracováváme metodologii výzkumu výuky založenou na videozáznamu a realizujeme výzkumy zaměřené na vybrané aspekty výuky v jednotlivých předmětech školního vzdělávání. Zkoumáním nadoborových přesahů a mezipředmětových vztahů směřujeme k rozpracování transdisciplinární didaktiky.

Více o vyučování a učení

Profesní rozvoj a učitelská příprava

Zkoumáme procesy profesního rozvoje od začínajícího učitele po učitele experta, i možnosti podpory těchto procesů a vliv kontextuálních proměnných. Rozvoj profesní kompetence učitele sledujeme zejména v oblastech profesního myšlení a profesních znalostí učitele – s důrazem na rozvoj didaktických znalostí obsahu a profesního vidění.

Profesní rozvoj a učitelská příprava

Tři tematické oblasti ku čtyřem obsahovým doménám

Bez nároku na úplnost vnímáme jako základní oblasti lidského vědění a klíčové způsoby setkávání se světem tyto čtyři domény:

  • doména jazyková
  • doména matematicko-přírodovědná
  • doména společenskovědní
  • doména esteticko-výchovná

Dlouhodobým cílem Institutu je budovat kvalifikační (aprobační) a organizační strukturu pracoviště tak, aby bylo možné ve třech tematických výzkumných oblastech realizovat doménově specifické výzkumy a od nich směřovat k transdisciplinárnímu zobecňování. Aprobace kmenových pracovníků Institutu plně nepokrývá všechny průniky, proto jsou ke spolupráci na výzkumných projektech přizýváni i odborníci z jiných pracovišť PdF MU a z dalších institucí či organizací MU i dalších pracovišť z ČR i ze zahraničí.

Projekty a jejich výstupy

Pečlivě se věnujeme tvorbě výstupů z výzkumů. Kromě jednotlivých výzkumů si můžete zalistovat databází projektů za celou dobu existence Institutu.

Prohlédnout si výstupy

Prolistovat databázi

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info