Institut výzkumu školního vzdělávání

Motto „výzkumem k lepšímu vzdělávání“ zavazuje Institut k tomu, aby zprostředkovával hlubší porozumění edukační realitě ve školách a propracovával východiska pro zkvalitňování jejich praxe.

Poslání Institutu

Posláním Institutu je rozvíjet výzkum školního vzdělávání v širších pedagogických, eventuelně transdisciplinárních souvislostech. Výzkumná pozornost je přednostně zaměřena na předpoklady, procesy a výsledky vzdělávání ve školách různého typu a stupně. V jednotlivých projektech se zkoumají problémy kurikula, vyučování a  učení, učitelské profesionalizace a  další. 

Výzkumy a metodologie

Ve snaze o naplnění těchto cílů se využívá postupů teoretického i empirického výzkumu, uplatňují se přístupy interdisciplinární i komparativní. Vedle kvantitativní a  kvalitativní metodologie se využívá také metodologie smíšené. Institut sleduje problematiku pedagogické metodologie – zejména vztah vědecké a  praktické pedagogiky, obecné otázky oborových didaktik, komparativní metodologii ve výzkumu kurikula, výuky a učitelské profesionalizace.

Do širšího povědomí odborné komunity se Institut propracoval některými svými výraznějšími aktivitami. Jde zejména o realizaci výzkumu kurikula, dále o rozvíjení výzkumu založeného zpravidla na analýze videozáznamů výuky (videostudie) ústícího do rozpracování koncepce transdisciplinární didaktiky a konečně o rozpracování konceptů a nástrojů profesionalizace a profesního rozvoje učitelů (videokluby, VideoWeb, webový portál Didactica viva a další).

Expertízy a studie

Vedle toho Institut zpracovává expertízy, evaluační studie, oponentní posudky a další materiály pro MŠMT ČR a jeho organizace. S výzkumnými zjištěními a výsledky analýz Institut vstupuje do veřejných diskusí o vzdělávání. Jeho ambicí je stát se respektovaným partnerem s hlasem, jenž reprezentuje náhledy a postoje výzkumné komunity.

Spolupráce v rámci fakulty a univerzity

Další rozměr působení Institutu dovnitř fakulty spočívá v přizvání kolegyň a kolegů z kateder do spolupráce na výzkumných projektech a v podílu Institutu na organizaci vědeckého života na fakultě. Institut se spolupodílí také na zabezpečování doktorského studia, a to organizováním odborných seminářů, workshopů a  přednášek k  problematice pedagogické metodologie, kurikulárních studií, oborových didaktik a (nejen) učitelské profesionalizace, na kterých vystupují významní odborníci z ČR i ze zahraničí. Na tyto semináře, workshopy a přednášky jsou zváni i  kolegové  – akademičtí pracovníci fakulty, čímž Institut realizuje svoji ambici „působit dovnitř fakulty“.

Přednášky a semináře

Institut pořádá i další přednášky a semináře, v letech 2008-2016 v rámci cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum (ve spolupráci s brněnskou pobočkou České pedagogické společnosti), nově v rámci Interdisciplinárního semináře o profesích a profesní přípravě a cyklu Proměny ve vysokém školství. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info