Výzkum profesního rozvoje a učitelské přípravy

Tento výzkum je pedagogických fakultách chápán jako profilující. Jsou zkoumány procesy profesního rozvoje učitele od začínajícího učitele po učitele experta, možnosti podpory těchto procesů a vliv kontextuálních proměnných. Rozvoj profesní kompetence učitele je sledován zejména v oblastech profesního myšlení a profesních znalostí učitele – s důrazem na rozvoj didaktických znalostí obsahu a profesního vidění.

Moderní pedeutologie se od 20. století rozvíjí jako svébytná pedagogická disciplína, v posledních nejméně třiceti letech pak zaznamenává dynamický rozvoj. Důvodem jsou mimo jiné nové požadavky, které jsou na učitelskou profesi kladeny v souvislosti se sociokulturními změnami. Klíčovým trendem se stává profesionalizace učitelství. Je charakterizována důrazem na profesní znalosti, které jsou vytvářeny na základě soudobé teorie a výsledků výzkumů, na profesní hodnoty, jasně formulovanou etiku profese a v neposlední řadě na vysokou míru profesní autonomie učitele. „Nová“ profesionalita učitele staví na konstruktu profesní kompetence; jejím jádrem je dovednost reflexe a sebereflexe, které jsou považovány za podmínku profesního rozvoje.

Je učitelství v krizi?

Na základě výsledků výzkumu se však zdá, že učitelství u nás stále setrvává na úrovni semiprofese. Hovoří se dokonce o směřování k deprofesionalizaci, o učitelství v krizi. Výzkumy poukazují na konkrétní nedostatky učitelů týkající se kvality výuky a vnímají je jako znaky neprofesionality a nekompetentnosti učitelů ve vztahu k novým nárokům. Co je příčinou této situace?

Překážky profesionalizace

Překážek na cestě k profesionalizaci je celá řada; obecně lze konstatovat, že problémy spočívají jak vně profese samotné, ve vzdělávací politice (nedostatečná podpora učitelů v proměnách jejich rolí, legislativa, chybějící systémové prvky podpory kvality učitele – standard kvality, kariérní systém atd.) i v teorii a výzkumu. Uvnitř samotné učitelské profese se pak projevuje nedostatečná míra přijetí profesní autonomie a odpovědnosti, nízké profesní sebevědomí a značná setrvačnost a konzervatismus v pojetí profese i sebepojetí.

Cíle Institutu

Cílem Institutu v oblasti učitelské profesionalizace je zaměřit se na rozpracování koncepce propojující teorii učitelské profese s praxí. Dále usilujeme o pochopení charakteru a procesů profesního učení, tj. rozvoje profesní kompetence učitele. Vycházíme přitom z modelu reflektivní praxe a z konstruktivistického, resp. sociálně konstruktivistického paradigmatu, samozřejmě s vědomím paradigmatické plurality a s ohledem na kulturní a společenská specifika. Zvláště důležitá je komunikace výsledků výzkumu směrem k učitelům, pro kterou je podmínkou poznávání „jazyka praxe“.

Cesta k cíli – výzkum expertnosti

Jednou z konkrétních cest k řešení těchto cílů by měl být výzkum expertnosti v profesi učitele, její podstaty i determinant jejího rozvoje. Institut směřuje k vytvoření koncepce podpory procesů profesního rozvoje učitele i jejích konkrétních nástrojů, tj. o optimalizaci zdrojů podpory, strategií a typů intervencí, a to také s využitím virtuální reality (videoweb).

Aplikační přesah

V aplikačním přesahu našich výzkumů do přípravného a dalšího vzdělávání učitelů směřujeme k propracování nových konceptů a nástrojů učitelské profesionalizace. Ve výzkumu učitelské profese může Institut stavět na poměrně dlouhé tradici a vycházet ze studií orientovaných na klíčové dovednosti učitele, jejich utváření a rozvíjení, monitoring a evaluaci, a to rovněž ve vztahu k přípravnému vzdělávání učitelů. Stávající aktivity Institutu jsou zaměřeny na klíčové aspekty profesní kompetence, jejich koncepční uchopení a uvedení do teorie učitelské profese i její aplikace v praxi. Jedná se o výzkum didaktických znalostí obsahu, reflektivní praxe, učitelské expertnosti a vývoj videowebu jako nástroje podpory profesního učení učitele. Cílem aktivit Institutu v nadcházejícím období je zmapování metodologie a výsledků výzkumu v oblasti expertnosti učitele a objektivních i subjektivních determinant jejího rozvoje, při-čemž je uplatňován gradační přístup (od novice k expertovi). Dále jde o propracování metodiky jedné z forem podpory profesního rozvoje učitele – pozorování, obecněji o oborově didaktický mentoring.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info