Studie v časopisech

2023

 • Veličková, J., & Janík, M. (2023). Selbstevaluation reflektiert: eine Interventionsstudie im Rahmen der DaF-Ausbildung. KONTEXTE: Internationales Journal zur Professionalisierung in Deutsch als Fremdsprache, (1), 60–78.
 • Janík, M., & Janíková, V. (2022). Unterricht des Deutschen als zweite Fremdsprache aus der Perspektive der Sprachenpolitik und der Schüler* innen1. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica, (31), 75–87.

2022

 • Lu, J., Han, F., & Janík, T. (2022). Exploring social media technologies for novice EFL school teachers to collaborate and communicate: A case in the Czech Republic. Frontiers in Psychology, 13, 1010686.
 • Göttlicher, W. (2022). Wandel von Deutungsmustern in Lehrerkollegien–Übergänge, Transitionen und das Problem der Generationen. Historia Scholastica, 8(2), 31–50.

2021

 • Češková, T. (2021). (Klíčové) kompetence v českém vzdělávání: Proč si navzájem nerozumíme?. Studia paedagogica, 26(3), 7–28.
 • Ellederová, E. (2021). An ESP Coursebook Design Principles Grounded in Design-Based Research. Taiwan International ESP Journal, 12(2), 19-47.
 • Kalu, N. O., & Kurowski, M. (2021). Culturally Responsive Teaching for Learner Diversity in Czech Schools: A Literature Review. European Journal of Education and Pedagogy, 2(6), 106–110.
 • Kalu, N. O. (2021). Harnessing Mother Tongue Diversity for Education in a Globalized Society: A literature review. Pedagogika, 71(4), 571–582.
 • Slavík, J., Janík, T., Kohout, J., Češková, T., Mentlík, P., & Najvar, P. (2021). K teorii aktivního vzdělávacího obsahu v transdidaktickém pojetí. Orbis Scholae, 15(1), 9–36.
 • Janík, M., & Janíková, V. (20212). Mezi jazykovou politikou a žitou zkušeností aneb Mnohojazyčnost, která (ne) existuje. Orbis scholae, 15(2), 9–44.
 • Janík, M., Minaříková, E., Janík, T., & Šmideková, Z. (2021). On the Language of Student Teachers’ Professional Vision: How Do Pre-Service EFL Teachers Comment on Classroom Videos of Pupil Engagement?. Orbis scholae, 15(3), 43–60.
 • Minarikova, E., Smidekova, Z., Janik, M., & Holmqvist, K. (2021). Teachers’ professional vision: Teachers’ gaze during the act of teaching and after the event. Frontiers in Education, 6, p. 716579. Frontiers Media SA.
 • Budínová, I., & Janík, T. (2021). Children With Reduced Cognitive Efficiency and Addition of Natural Numbers up to 20: A Case Study. Journal of Elementary Education14(2), 125-148.

2020

 • Češková, T. (2020). Když potenciálně rozvíjející situace nerozvíjí: kritické didaktické incidenty v problémově orientované výuce. Pedagogika, 70(2), 197-223.
 • Češková, T. (2020). Interakce při řešení problémově orientovaných úloh ve výuce přírodovědy. Orbis Scholae, 14(1), 49-80.
 • Janík, T., Černá, M., Najvar, P., Samková, L., Rokos, L., & Petr, J. (2020). Video v učitelském vzdělávání: přístupy a výzvy. Pedagogická orientace, 30(1), 5-31.
 • Smidekova, Z., Janik, M., Minarikova, E., & Holmqvist, K. (2020). Teachers' gaze over space and time in a real-world classroom. Journal of Eye Movement Research13(4).
 • Janík, T., & Janíková, M. (2020). Didaktische Videokasuistik: Ansatz – Vorgehen – Ergebnisse. Hildesheimer Beiträge zur Schul- und Unterrichtsforschung, 1(1), 51-61.
 • Hanušová, S., Píšová, M. Kohoutek, T., Minaříková, E., Ježek, S., Janík, T, Mareš, J., & Janík, M. (2020).  Novice teachers in the Czech Republic and their drop‐out intentions. European Journal of Education, 54(4), 275-291.

2019

 • Janík, M., & Janíková, V. (2019). Entwicklung der professionellen Wahrnehmung künftiger DaF-Lehrer(innen) mittels einer videobasierten Online-Plattform (DaF-VideoWeb). Fremdsprachen Lehren und Lernen, 48(1), 63-83.
 • Švec, V., Horváth, T., Moravčík, P., Španková, M., & Kala, Z. (2019). Povolání chirurg: pohled pod povrch profese očima chirurgů. Orbis Scholae, 13(1), 107-126.
 • Janík, T., Slavík, J., Najvar, P., & Janíková, M. (2019). Shedding the content: semantics of teaching burdened by didactic formalisms. Journal of Curriculum Studies, 51(2), 185-201.

2018

 • Ellederová, E. (2018). Design-Based Research of an ESP Coursebook: Results of a Questionnaire Survey. GRANT journal, Magnanimitas, 7(1), 27-31.
 • Ellederová, E. (2018). English for Specific Purposes Materials Development: Design-Based Research Methodology. Folio – Journal of the Materials Development Association, 18(2), 8-13.
 • Janík, T., Janko, T., Pešková, K., Knecht, P., & Spurná, M. (2018). Czech teachers’ attitudes towards curriculum reform implementation. Human Affairs, 28(1), 54–70.
 • Janko, T., Knecht, P., Kučerová, S. R., & Bláha, J. D. (2018). Vizuálie v geografickém vzdělávání: přehledová studie. Scientia in Educatione, 9(2), 4-21.
 • Koubek, P. (2018). Portrét myšlení a jednání učitelek občanské výchovy. Vícečetná případová studie subjektivních teorií učitelek o didaktické transformaci. Pedagogika, 68(2), 130-154.
 • Lu, J., & Throssell, P. (2018). University students’ preferences and experience: Is there a role for the CLCOEL? Cogent Education, 5(1), 1-13.
 • Pešková, K., Janko, T., Janík, T., & Spurná, M. (2018). Proměny postojů učitelů ke kurikulární reformě a jejímu zavádění. Orbis scholae, 12(1), 69–93.
 • Picka, K., & Pešková, K. (2018). Vnímání digitálních her jako vzdělávacího média žáky základních škol. JTIE - Journal of Technology and Information Education, 10(1), 17-33.
 • Rodová, V., & Slavík, J. (2018). Živé obrazy jako metoda výuky dějepisu: Analytické zobecnění poznatků z praxe. Studia paedagogica, 23(3), 9-47.
 • Spurná, M., & Knecht, P. (2018). Využívání kurikulárních dokumentů učiteli základních škol: aplikace Johnsonovy typologie. Studia paedagogica, 23(1), 29–54.
 • Ševčík, K., Pešková, K., & Janko, T. (2018). Učitelé základních škol a proměna jejich postojů ke kurikulární reformě: Tři příběhy. Lifelong Learning, 8(3), 1-20.

2017

 • Janík, T., Wildová, R., Uličná, K., Minaříková, E., Janík, M., Jašková, J., & Šimůnková, B. (2017). Adaptační období pro začínající učitele: zahraniční přístupy a návrhy řešení. Pedagogika, 67(1), 4–26.
 • Pešková, K., Spurná, M. & Knecht, P. (2017). Teoretický modul pro výzkum vnímání kurikulárních změn učiteli ZŠ. Orbis scholae, 11(2), 99–124.
 • Janík, M. (2017). Student's use of English in German lessons. Orbis scholae, 11(3). 85-102.
 • Ellederová, E. (2017). Konstrukční výzkum ve vzdělávání. Pedagogická orientace, 27(3), 419–448.
 • Janík, M. (2017). Jak učitelé německého jazyka užívají ve výuce angličtinu. Pedagogická orientace, 27(1), 104–135.
 • Najvar, P. (2017). Zkoumání (kvality) výuky: srovnání dvou přístupů. Pedagogika, 67(3), 219–246.
 • Janko, T., & Pešková, K. (2017). Exploring teachers ́ perceptions of curriculum change and their use of textbooks during its implementation: A review of current research. Zeitschrift für Geographiedidaktik, 17(1), 33–52.
 • Janko, T., & Ševčík, K. (2017). Komparativní analýza standardů finanční gramotnosti v České republice a vybraných zahraničních státech. Orbis scholae, 11(2), 11–29.
 • Tůma, F. (2017). Střídání kódů ve výuce angličtiny u učitelů-expertů pohledem konverzační analýzy. Slovo a slovesnost, 78(4), 283–304.
 • Koubek, P. (2017). Životní a profesní zkušenost jako skryté determinanty jednání učitelů. Civilia, 7(2), 79–100.
 • Ševčík, K. (2017). Finanční gramotnost v projektovaném kurikulu Austrálie. Scientia in educatione, 8(1), 1–19.

2016

 • Slavík, J., Janík, T., & Najvar. P. (2016). Producing knowledge for improvement: The 3A procedure as a tool for content–focused research on teaching and learning. Pedagogika, 66(6), 672–688.
 • Minaříková, E., Uličná, K., Píšová, M., Janík, T., & Janík, M. (2016). Videokluby jako forma profesního vzdělávání učitelů: otevřenost komunikace z pohledu učitelů. Pedagogika, 66(4), 443–461.
 • Moravec, J., & Pešková, K. (2016). Lower secondary school pupils ́perception of e–textbooks. e–Pedagogium, 16(2), 75–89.
 • Rusek, M., Slavík, J., & Najvar P. (2016). Obsahová konstrukce a didaktické uplatnění přírodovědného edukačního experimentu ve výuce na příkladu chemie. Orbis scholae, 10(2), 71–91.
 • Uličná, K., Píšová, M., Hanušová, S., Janíková, V., & Najvar, P. (2016). Expert teacher: Objective determinants of developing and maintaining expertise (in FLT perspektive). XLinguae, 9(1), 91–109.
 • Trnová, E., Janko, T., Trna, J., & Pešková, K. (2016). Typy vzdělávacích komiksů a analýza jejich edukačního potenciálu pro přírodovědnou výuku. Scientia in educatione, 7(1), 49–64.
 • Češková, T., & Knecht, P. (2016). Analýza problémově orientovaných výukových situací ve výuce přírodovědy. Orbis scholae, 10(2), 19–115.
 • Tůma, F. (2016). Konverzační analýza a interakce ve třídě: východiska a metodologické aspekty. Pedagogická orientace, 26(3), 415–441.
 • Tůma, F. (2016). Používání mateřštiny ve výuce cizího jazyka: co (ne)ukazuje výzkum. Cizí jazyky, 59(2), 3–12.
 • Češková, T. (2016). Výukové situace rozvíjející kompetenci k řešení problémů: teoretický model jako východisko pro analýzu výuky. Pedagogika, 66(5), 530–548.
 • Jašková, J. (2016). Subjective perceptions of ESP (English for Specific Purposes) university teachers’ professional beginnings: Quantitative research into pedagogical content knowledge. Journal of Language and Cultural Education, 4(1), 86–98.
 • Koubek, P. (2016). Být sama sebou: případová studie subjektivních teorií učitelky v kontextu profesního rozvoje. Pedagogická orientace, 26(1), 95–116.
 • Píšová, M., & Hanušová, S. (2016). Začínající učitelé a drop–out. Pedagogika, 66(4), 386–407.
 • Sýkorová, P. (2016). Koncept Standardů společného základu ve Spojených státech amerických: výuka čtení v primárním vzdělávání. Pedagogická orientace, 26(1), 117–134.

2015

 • Kašparová, V., Potužníková, E., & Janík, T. (2015). Subjektivně vnímaná zdatnost učitelů v kontextu jejich profesního vzdělávání: zjištění a výzvy z šetření TALIS 2013. Pedagogická orientace, 25(4), 528–556.
 • Koubek, P. & Janík, T. (2015). Výzkumy subjektivních teorií učitelů v kontextu profesního rozvoje: přehledová studie. Studia paedagogica, 20(3), 47–63.
 • Minaříková, E., Píšová, M., Janík, T., & Uličná, K. (2015). Video clubs: EFL teachers’ selective attention before and after. Orbis scholae, 9(2), 55–75.
 • Slavík, J., Lukavský, J., Najvar, P., & Janík, T. (2015). Profesní soud o kvalitě výuky: předem a následně strukturovaná reflexe. Pedagogika, 65(1), 5–33.
 • Janko, T. (2015). Srovnávací analýza typů nonverbálních prvků v současných českých a německých učebnicích školní geografie. Pedagogická orientace, 25(2), 225–248.
 • Jašková, J. (2015). Subjektivní percepce profesních počátků vysokoškolských učitelů odborné angličtiny: Kvalitativní výzkum didaktických znalostí obsahu. Pedagogická orientace, 25(5), s. 700–721.
 • Pešková, K. (2015). Didaktische funktionen der landeskundlichen Visualisierungen in DaF- Lehrwerken. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, 8(2), 101–115.
 • Tůma, F. (2015). What is the date today?”: A dialogist perspective on expert EFL teachers’ classroom interaction. Journal of Language and Cultural Education, 3(3), 85–97.

2014

 • Janík, M., Pešková, K., & Janík, T. (2014). Standardy pro učitelské vzdělávání jako cesta ke kvalitě: reflexe vývoje ve Spolkové republice Německo. Orbis scholae, 8(3), 47–70.
 • Janík, T., Minaříková, E., Píšová, M., Kostková, K., Janík, M., & Hublová, G. (2014). Profesní vidění u učitelů: pokus o zmapování výzkumného pole. Pedagogika, 64(2), 151–176.
 • Janík, T., Píšová, M., & Spilková, V. (2014). Standardy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a pokus o jejich zhodnocení. Orbis scholae, 8(3), 133–158.
 • Janík, T., Spilková, V., & Píšová, M. (2014). Standard a kariérní systém učitele: problémy předložené koncepce v širších souvislostech. Pedagogická orientace, 24(2), 259–274.
 • Potužníková, E., Lokajíčková, V., & Janík, T. (2014). Mezinárodní srovnávací výzkumy školního vzdělávání v České republice: zjištění a výzvy. Pedagogická orientace, 24(2), 185–221.
 • Slavík, J., Janík, T., Jarníková, J., & Tupý, J. (2014). Zkoumání a rozvíjení kvality výuky v oborových didaktikách: metodika 3A mezi teorií a praxí. Pedagogická orientace, 24(5), 721–752.
 • Hanušová, S., Najvar, P., Adam, M., Najvarová, V., & Homolka, S. (2014). Povaha žákovských promluv ve výuce anglického jazyka. Pedagogika, 64(2), 238–255.
 • Hanušová, S., Píšová, M., Kostková, K., Janíková, V., & Najvar, P. (2014). Subjective determinants of the development of foreign language teacher expertise. Pedagogická orientace, 24(6), 857–877.
 • Knecht, P. (2014). Příležitosti k učení: odlišná/různá pojetí konceptu a jeho výzkumné využití. Pedagogická orientace, 24(2), 163–184.
 • Minaříková, E. (2014). Profesní vidění studentů učitelství anglického jazyka: jak vidí studenti výukové situace zachycené na videu? Pedagogická orientace, 24(5), 753–777.
 • Tůma, F. (2014). Dialogism and classroom interaction in English language teaching: A review of Czech research. Pedagogická orientace, 24(6), 878–902.
 • Tůma, F. (2014). Dialogismus a výzkum interakce ve třídě: přehledová studie (1990–2012). Pedagogika, 64(2), 177–199.
 • Tůma, F., Píšová, M., Najvar, P., & Janíková, V. (2014). Expert Teachers’ Interactive Cognition: an Analysis of Stimulated Recall Interviews. The New Educational Review, 35(2), 289–299.
 • Zounek, J., & Tůma, F. (2014). Problematika ICT ve vzdělávání v českých pedagogických časopisech (1990–2012). Studia paedagogica, 19(3), 65–87.
 • Janík, M. (2014). Mnohojazyčnost jako dílčí cíl výuky cizích jazyků a možnosti její podpory. Pedagogická orientace, 24(3), 330–352.
 • Lokajíčková, V. (2014). Metakognice – vymezení pojmu a jeho uchopení v kontextu výuky. Pedagogika, 64(3), 287–306.
 • Vlčková, K. & Bradová, J. (2014). Slabý vztah strategií učení a výsledků vzdělávání: problém operacionalizace a měření? Studia paedagogica, 19(3), 9–28.

2013

 • Janík, T. (2013). Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická orientace, 23(5), 634–663.
 • Najvar, P., Janík, T., & Šebestová, S. (2013). The language of communication in English classrooms in the Czech Republic: Mixing languages. Pedagogická orientace, 23(6), 823–843.
 • Stuchlíková, I., Gläser-Zikuda, M., & Janík, T. (2013). Emotional aspects of learning and teaching: Reviewing the field – discussin the issues. Orbis scholae, 7(2), 7–22.
 • Hanušová, S., Píšová, M., Kostková, K., Janíková, V., & Najvar, P. (2013). Researching the Expertise of Foreign Language Teachers. JoLaCe Journal of Language and Cultural Education, 1(1), 4–36.
 • Janko, T., & Knecht, P. (2013). Visuals in Geography Textbooks: Categorization of Types and Assessment of Their Instructional Qualities. Review of International Geographical Education Online, 3(1), 26–43.
 • Knecht, P., & Dvořák, D. (2013). Etika vědecké práce a publikování pro mírně pokročilé. Pedagogická orientace, 23(4), 554–578.
 • Knecht, P., & Hofmann, E. (2013). K problému řazení geografického učiva ve školních vzdělávacích programech. Informace České geografické společnosti, 32(2), 13–25.
 • Knecht, P., & Lokajíčková, V. (2013). Učební úlohy jako příležitosti k rozvíjení a dosahování očekávaných výstupů: analýza koherence učebnic a RVP ZV. Pedagogika, 63(2), 169–183.
 • Kostková, K. (2013). K rozvoji interkulturní komunikační kompetence studentů učitelství anglického jazyka. Pedagogická orientace, 23(1), 72–91.
 • Limprecht, S., Janko, T., Gläser-Zikuda, M. (2013). Achievemnt emotions of boys and girls in Physics instruction: Does a Portfolio make a difference? Orbis scholae, 7(2), 43–66.
 • Lokajíčková, V. (2013). Kompetence k učení a možnosti jejího rozvíjení a hodnocení: vymezení pojmu a přehled současných přístupů. Pedagogická orientace, 23(3), 318–341.
 • Mareš, J., & Vlčková, K. (2013). K metodologickým standardům kvantitativních studií v pedagogice: Jak psát o výzkumných zjištěních? Pedagogická orientace, 23(4), 455–477.
 • Píšová, M. (2013). Teacher professional socialisation: Objective Determinants. Orbis scholae, 7(2), 67–80. Tůma, F. (2013). EFL learners’ interaction in online discussion tasks: A conversation analysis perspective. ACC Journal, 19(3), 159–170.
 • Tůma, F., & Píšová, M. (2013). Trends in foreign language didactics research: a thematic analysis of Ph.D. dissertations from the Czech Republic and abroad (2006–2012). The New Educational Review, 34(4), 125–138.
 • Vlčková, K., Berger, J. & Völkle, M. (2013). Classification Theories of Foreign Language Learning Strategies: An Exploratory Analysis. Studia paedagogica, 18(4), 93–113.

2012

 • Janík, T. (2012). Kvalita výuky: vymezení pojmu a způsobu jeho užívání. Pedagogika, 65(3), 244–261.
 • Janík, T., Lokajíčková, V., & Janko, T. (2012). Komponenty a charakteristiky zakládající kvalitu výuky: přehled výzkumných zjištění. Orbis scholae, 6(3), 27–55.
 • Janík, T., Najvar, P., Najvarová, V., Trna, J., & Novák, P. (2012). Opportunities to learn in Physics instruction in the Czech Republic: findings of the IRSE video study. The New Educational Review, 28(2), 102–114.
 • Minaříková, E., & Janík, T. (2012). Profesní vidění učitelů: od hledání pojmu k možnostem jeho uchopení. Pedagogická orientace, 22(2), 181–204.
 • Slavík, J., & Janík, T. (2012). Kvalita výuky: obsahově zaměřený přístup ke studiu procesů vyučování a učení. Pedagogika, 62(3), 262–287.
 • Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Píšová, M. (2012). Mezi praxí a teorií v učitelském vzdělávání: na okraj českého překladu knihy F. A. J. Korthagena et al. Pedagogická orientace, 22(3), 367–386.
 • Janko, T. (2012). Reprezentace obsahu: psychologická východiska a didaktické souvislosti. Pedagogická orientace, 22(1), 23–40.
 • Kubiatko, M., Janko, T., & Mrázková, K. (2012). The influence of gender, grade level and favourite subject on Czech lower secondary school pupils perception of geography. International Research in Geographical and Environmental Education, 21(2), 109–122.
 • Kubiatko, M., Janko, T., & Mrázková, K. (2012). Czech student attitudes towards geography. Journal of Geography, 111(2), 67–75.
 • Kubiatko, M., Mrázková, K., & Janko, T. (2012). Gender and Grade Level as Factors Influencing Perception of Geography. Review of International Geographical Education Online, 2(3), 289–302.
 • Kubiatko, M., Švandová, K., Šibor, J. & Škoda, J. (2012). Vnímání chemie žáky druhého stupně základních škol. Pedagogická orientace, 22(1), 82–96.
 • Pešková, K. (2012). Vizuální prostředky pro výuku reálií: výsledky analýzy učebnic němčiny. Pedagogická orientace, 22(2), 243–265.
 • Zlatníček, P., & Pešková, K. (2012). Vývoj nástroje pro posuzování vybraných komponent a charakteristik kvality výuky: aplikace v oblasti cizího jazyka. Orbis scholae, 6(3), 57–76.
 • Syslová, Z., & Najvarová, V. (2012). Předškolní vzdělávání v České republice pohledem pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace, 22(4), 490–515.
 • Maňák, J. (2011). K problému teorie a praxe v pedagogice. Pedagogická orientace, 21(3), 257–271.

2011

 • Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Píšová, M., & Slavík, J. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení. Pedagogická orientace, 21(4), 375–415.
 • Janík, T., Najvar, P., & Solnička, D. (2011). Od idejí k implementaci: kurikulární reforma v rozhovorech s řediteli (nepilotních) gymnázií. Orbis scholae, 5(3), 63–85.
 • Šebestová, S., Najvar, P., & Janík, T. (2011). Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: samostatně anebo v integraci. Pedagogická orientace, 21(3), 322–357.
 • Kubiatko, M. (2011). Bez prírodopisu to nejde alebo ako ho vnímajú žiaci základných škôl. Studia paedagogica, 16(2), 75–88.
 • Kubiatko, M., Haláková, Z., Nagyová, S., & Nagy, T. (2011). Slovak high school students attitudes toward computers. Interactive Learning Environment, 19(5), 537–550.
 • Kubiatko, M., Mrázková, K., & Janko, T. (2011). Postoje žáků 2. stupně základních škol k vyučovacímu předmětu zeměpis. Pedagogika, 61(3), 257–270.
 • Kubiatko, M., Usak, M., & Pecušová, E. (2011). Elementary school pupils' knowledge and misconception about birds. Eurasian Journal of Educational Research, 43(1), 163–182.
 • Kubiatko, M., & Vaculová, I. (2011). Project-based learning: characteristic and the experiences with application in the science subjects. Energy Education Science and Technology Part B-Social and Educational Studies, 3(1–2), 65–74.
 • Píšová, M. (2011). Didaktika cizích jazyků: otázky identity. Pedagogická orientace, 21(2), 142–155.
 • Píšová, M., & Janík, T. (2011). On the nature of expert teacher knowledge. Orbis scholae, 5(2), 95–115.
 • Píšová, M., & Kostková, K. (2011). Professional learning of student teachers and its support during clinical practice (humanistic and neo-humanistic trends in action). The New Educational Review, 23(1), 295–306.

2010

 • Janík, T., Maňák, J., Knecht, P., & Němec, J. (2010). Proměny kurikula současné české školy: vize a realita. Orbis scholae, 4(3), 9–36.
 • Janík, T. (2010). Integrace idejí zaměřených k profesionalizaci učitelství. Pedagogika, 60(3/4), 329–341.
 • Janík, T. (2010). Stav a výhledy českého pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace, 20(2), 5–22.
 • Píšová, M. (2010). Učitel-expert. Přehled výzkumných trendů a jejich výsledků. Pedagogika, 60(3/4), 242–253.
 • Najvar, P., & Hanušová, S. (2010). Fenomén času v učení se cizím jazykům. Studia paedagogica, 15(1), 65–83.
 • Knecht, P., Janík, T., Najvar, P., Najvarová, V., & Vlčková, K. (2010). Příležitosti k rozvíjení kom-petence k řešení problému ve výuce na základních školách. Orbis scholae, 4(3), 37–62.
 • Knecht, P., Kubiatko, M., & Svatoňová, H. (2010). Jak uživatelé hodnotí školní zeměpisné atlasy? Podněty pro rozvoj školské kartografie. Geodetický a kartografický obzor, 56(7), 142–147.
 • Najvarová, V. (2010). Čtenářské strategie žáků prvního stupně základní školy. Pedagogická orientace, 20(3), 49–66.
 • Kubiatko, M. (2010). Czech university students attitudes towards ICT used in science education. Journal of Technology and Information Education, 2(3), 20–25.
 • Kubiatko, M., & Vlčková, K. (2010). The relationship between ICT use and science knowledge for Czech students: a secondary analysis of PISA 2006. International Journal of Science and Mathematics Education, 8(3), 523–543.
 • Kubiatko, M., Vaculová, I., & Pecušová, E. (2010). Mylné představy žáků II. stupně základních škol: Možnost jejich zkoumání na příkladě tématu Ptáci. Pedagogická orientace, 20(2), 93–109.

2009

 • Janík, T., Najvar, P., Slavík, J., & Trna, J. (2009). On the dynamic nature of physics teachers pedagogical content knowledge. Orbis scholae, 3(2), 47–62.
 • Najvar, P., Najvarová, V., & Janík, T. (2009). Lesson structure in different school subjects in the Czech republic. Orbis scholae, 3(2), 113–127.
 • Vlčková, K. (2009). Srovnání používání strategií učení cizímu jazyku u studentů osmiletých a čtyřletých gymnáziích. Pedagogická orientace, 19(4), 51–73.
 • Knecht, P. (2009). Co je dnes obsahem vzdělávání? Pedagogická orientace, 19(2), 120–127.
 • Kubiatko, M., & Haláková, Z. (2009). High school students relation to information and communication technologies in the context of biology. E-Pedagogium, 9(1), 20–30.
 • Kubiatko, M., & Haláková, Z. (2009). Slovak high school students attitudes to ICT using in biology lesson. Computers in Human Behavior, 25(3), 743–748.
 • Kubiatko, M., & Prokop, P. (2009). Pupils understanding of mammals: An investigation of the cognitive dimension of misconceptions. Orbis scholae, 3(2), 97–111.
 • Mrázková, K., & Kubiatko, M. (2009). Implementace geoinformačních technologií do výuky zeměpisu na základních školách. E-Pedagogium, 9(4), 46–60.

2008

 • Švec, V. (2008). Sdílení znalostí v interdisciplinárním sociálně zdravotnickém týmu. Pedagogická orientace, 18(4), 30–46.
 • Janík, T., Janíková, M., Najvar, P., & Najvarová, V. (2008). Pohledy na výuku fyziky na 2. stupni základní školy: souhrnné výsledky CPV videostudie fyziky. Orbis scholae, 2(1), 29–52.
 • Janík, T., Janíková, M., Najvar, P., & Najvarová, V. (2008). Ziele und Zielorientierung im Physikunterricht: Einblicke in die Überzeugungen von tschechischen Physiklehrern. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften, 14(1), 201–217.
 • Hübelová, D., Janík, T., & Najvar, P. (2008). Pohledy na výuku zeměpisu na 2. stupni základní školy: souhrnné výsledky CPV videostudie zeměpisu. Orbis scholae, 2(1), 53–72.
 • Janíková, M, Janík, T., Mužík, V., & Kundera, V. (2008). CPV videostudie tělesné výchovy: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae, 2(1), 93–114.
 • Vaculová, I., Trna, J., & Janík, T. (2008). Učební úlohy ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy: vybrané výsledky CPV videostudie fyziky. Pedagogická orientace, 18(4), 59–79.
 • Knecht, P. (2008). Pojmy v učebnicích zeměpisu a jejich přiměřenost věku žáků. Pedagogická orientace, 18(2), 22–36.
 • Kubiatko, M. (2008). Názory študentov na praktickú aplikáciu IKT do vyučovania biológie. E-Pedagogium, 8(3), 7–20.
 • Kubiatko, M. (2008). Praktická aplikácia informačných a komunikačných technológií do vyučovania biológie. Technológia vzdelávania, 16(3), 14–17.
 • Najvar, P. (2008). Raná výuka cizích jazyků v České republice na přelomu 20. a 21. století. Pedagogická orientace, 18(2), 37–51.
 • Najvar, P., & Janík, T. (2008). Videostudie ve výzkumu vyučování a učení. Orbis scholae, 2(1), 7–28.
 • Najvar, P., Najvarová, V., Soběslavská, V., Šebestová, S., Vlčková, K., & Zerzová, J. (2008). CPV videostudie anglického jazyka: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae, 2(1), 73–91.
 • Najvarová, V. (2008). Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně základní školy. Pedagogická orientace, 18(1), 7–21.

2007

 • Maňák, J. (2007). Kurikulum a hodnoty. Pedagogická orientace, 17(2), 2–10.
 • Maňák, J. (2007). Modelování kurikula. Orbis scholae, 1(1), 40–53.
 • Švec, V. (2007). Moje cesta k pedagogickým znalostem. Pedagogická orientace, 17(4), 43–60.
 • Janík, T. (2007). Cílová orientace ve výuce fyziky: exkurz do subjektivních teorií učitelů. Pedagogická orientace, 17(1), 12–33.
 • Janík, T. (2007). Pedagogické znalosti jako součást profesní výbavy učitele. Pedagogická orientace, 17(4), 35–42.
 • Janík, T., & Slavík, J. (2007). Fakty a fenomény v průniku didaktické teorie, výzkumu a praxe vzdělávání. Pedagogika, 57(3), 263–274.
 • Janík, T., & Slavík, J. (2007). Vztah obor a vyučovací předmět jako metodologický problém. Orbis scholae, 2(1), 54–66
 • Knecht, P. (2007). Didaktická transformace aneb od didaktického zjednodušení k didaktické rekonstrukci. Orbis scholae, 2(1), 67–81.
 • Knecht, P. (2007). Changing geographies: innovative curricula. Orbis scholae, 2(2), 166–169.Knecht, P. (2007). Inovace kurikula geografického vzdělávání. Pedagogická orientace, 17(1), 62–67.
 • Hanušová, S., & Najvar, P. (2007). Výuka cizího jazyka v raném věku. Pedagogická orientace, 17(3), 42–53.
 • Vlčková, K. (2007). Strategie učení v kurikulu všeobecného vzdělávání. Orbis scholae, 2(1), 71–79.

2006

 • Maňák, J., & Janík, T. (2006). Model tvorby kurikula všeobecného vzdělávání. Orbis scholae, 0(1), 98–110.
 • Janík, T. (2006). Problémy české základní školy z pohledu výzkumu (2000-2005). Komenský, 131(1), 17–25.
 • Janík, T., Miková, M., Najvar, P., & Najvarová, V. (2006). Příležitosti k učení ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy aneb co ukázala CPV videostudie fyziky? Komenský, 131(2), 9–16.
 • Janík, T., Miková, M., Najvar, P., & Najvarová, V. (2006). Unterrichtsformen und -phasen im tschechischen Physikunterricht: Design und Ergebnisse der CPV Videostudie Physik. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften, 12(1), 219–238.
 • Slavík, J., & Janík, T. (2006). Teorie, výzkum a tvorba školy. Pedagogika, 56(2), 168–177.

2005

 • Maňák, J. (2005). Didaktika 1964–2004. Pedagogická orientace, 15(4), 3–11.
 • Maňák, J. (2005). Orientace české pedagogiky a Česká pedagogická společnost. Pedagogická orientace, 15(4), 43–47.
 • Janík, T. (2005). Zkoumání subjektivních teorií pomocí techniky strukturování koncept (SLT). Pedagogická revue, 57(5), 477–496.
 • Slavík, J., & Janík, T. (2005). Významová struktura faktu v oborových didaktikách. Pedagogika, 55(4), 336–353.

2004

 • Janík, T. (2004). Význam Shulmanovy teorie pedagogických znalostí pro oborové didaktiky a pro vzdělávání učitelů. Pedagogika, 54(3), 243–250.

2003

 • Maňák, J. (2003). Problém – kurikulum. Pedagogická orientace, 13(3), 62–69.
 • Švec, V., & Musil, R. (2003). Vliv pedagogických intervencí na změnu studentova pojetí výuky. Pedagogická orientace, 13(2), 61–82.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info