Učitelská profese v Evropě - mezinárodní a historické srovnávací aspekty

Výzkum učitelské profese

Cílem výzkumu IRSE v oblasti učitelské profese je lépe pochopit, co to znamená (a znamenalo) být učitelem v Evropě. Výzkum se zaměřuje na společenské podmínky, které formují učitelskou profesi, a také na vnímání profese samotnými učiteli. Zatímco výzkum IRSE týkající se profesního rozvoje a přípravy učitelů je zaměřen na profesní činnosti učitelů, cílem výzkumu učitelské profese je lépe porozumět předpokladům a podmínkám profesní práce učitelů v širším smyslu.

Rozšíření porozumění o profesní práci učitelů

Výzkum učitelů se často zaměřuje na způsob práce učitelů, na jejich způsob vyrovnávání se s problémy, se kterými se ve své práci potýkají, na metody a výstupy profesní přípravy učitelů. Z našeho pohledu je pak také užitečné rozšířit tento výzkum o část, která zkoumá širší kontext profesního výkonu učitelů. Jak škola, tak učitelská profese jsou vždy spojené s nastavením dané společností.  Vzhledem k tomu, že školy podléhají společenským a politickým změnám, musí na tyto změny reagovat i učitelé, neboť i postavení a role jejich profese ve společnosti se v průběhu času proměňuje. Profesní role jednotlivce navíc nikdy nemůže být izolována od jeho osobnosti jako celku. Učitelé, stejně jako ostatní jednotlivci, nejednají jako stroje. To, co si jako člověk myslí o smyslu a společenském významu jeho profese stejně jako o společenských a politických otázkách v obecnější perspektivě, může mít vliv na to, jak svoji práci vykonává. Naším cílem je získat širší porozumění těmto dvěma diskutovaným kontextům profese učitelů: jejím společenským podmínkám a vlastnímu vnímání učitelů.

Mezinárodní a historické srovnání

Abychom učitelské profesi porozuměli v širších souvislostech, zaměřujeme se na zkoumání různých kontextů práce učitelů. Náš mezinárodní srovnávací výzkum navazuje na tradici sahající na přelom tisíciletí, kdy byl v rámci mezinárodní spolupráce realizován srovnávací výzkum společenských podmínek výuky a vzdělávání v pěti evropských zemích. K mezinárodní perspektivě pak nyní připojujeme ještě perspektivu historickou. Zkoumání historických změn v profesi učitelů nám pomůže lépe porozumět současnému postavení učitelské profese a jejímu kontingentnímu charakteru.

Metody

Věříme, že k dosažení širšího porozumění učitelské profesi je užitečný interdisciplinární přístup. Kromě kvantitativních a kvalitativních metod, které se obvykle používají ve školním výzkumu, využíváme různé přístupy např. z perspektivy sociálních dějin, dějin mentalit, sociologie poznání.

Cíle

Naším hlavním cílem pro další období je zjistit, jak se u učitelů v průběhu posledních dvou století na základě konceptu Deutungsmuster (Oevermann) proměňovalo pojetí jejich profesní a společenské role.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info