Odborné knihy

2022

 • Ellederová, E. (2022). Konstrukční výzkum učebnice pro výuku odborného anglického jazyka. Munipress.
 • Švec, V., Baranová, P., Dvořáková, T., Ďulíková, L., Egerle, J., Janík, T., ... & Veselá, V. (2022). Podoby profesní spolupráce ve škole: případové studie. Munipress.
 • Švec, V. (2022). Povolání chirurg: specifická pomáhající profese. Munipress.
 • Janík, T., Slavík, J., Češková, T., Budínová, I., Minaříková, E., Najvar, P., ... & Vrhel, M. (2022). Produktivní kultura vyučování a učení v didaktických kazuistikách. Masarykova univerzita.

2021

 • Göttlicher, W. (2021). Die österreichische Landschulreform von den 1920er-bis zu den 1960er-Jahren: Untersuchung einer vergangenen Schulreformdebatte. Julius Klinkhardt.
 • Janík, T., Černá, M., Vystrčilová, P., Vaďurová, H., Nehyba, J., Svojanovský, P., Picka, K., Slezáková, K., Slepičková, L., & Kratochvílová, J. (2021). Postupy a nástroje pedagogické evaluace pro (budoucí) učitele. Masarykova univerzita.
 • Janík, T. (2021). Vše pro výchovu: Lekce z pedagogiky. Masarykova univerzita.
 • Koubek, P. (2021). Subjektivní teorie a jednání učitelů. Vícečetná případová studie v kontextu profesního rozvoje učitelů. Brno: Masarykova univerzita.

2020

 • Janík, T. et al. (2020). Mýty – omyly – nepravdy: O „chibách“ ve vzdělávání a pedagogice. Brno: Masarykova univerzita.
 • Janík, T., Porubský, Š., Chrappán, M., Kuszak, K., Walterová, E., Bencze, R., Sadowska, K., Klysz-sokalska, N., Bojarczuk-Tüncer, A., Dundálková, K., Tupý, J., Kosová, B., & Fridrichová, P. (2020). Curriculum changes in Visegrád four: three decades after the fall of communism. Münster: Waxmann.

2019

 • Janík, T., Dalehefte, I. M., & Zehetmeier, S. (Hrsg.) (2019). Supporting Teachers: Improving Instruction. Examples of Research-based Teacher Education. Münster/New York: Waxmann.
 • Švec, V. (2019). Profesionální pomáhání. Brno: Masarykova univerzita.
 • Janík, T. (2019). Nedělní pedagogické krasořeči: O obratech a vyvažování ve výchově a vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita.

2018

 • Tupý, J. (2018). Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2017. Brno: Masarykova univerzita.

2017

 • Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita.
 • Hanušová, S., Píšová, M., Kohoutek, T., Minaříková, E., Janík, M., Janík, T., Uličná, K., Ježek, S. (2017). Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. Brno: Masarykova univerzita.
 • Janík, M. (2017). Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího jazyka. Brno: Masarykova univerzita.
 • Jašková, J. (2017). Didaktické znalosti obsahu u vysokoškolských učitelů odborného anglického jazyka. Vnímání profesních počátků v retrospektivě. Brno: Masarykova univerzita.

2016

 • Janík, T. (2016). Aktuelle Entwicklungen im Bildungsbereich in der Tschechischen Republik: Curriculum – Unterricht – Lehrerbildung. Münster: Waxmann.
 • Janík, T., Minaříková, E., Píšová, M., Uličná, K. & Janík, M. (2016). Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů. Brno: Masarykova univerzita.

2015

 • Stuchlíková, I., Janík, T., Beneš, Z., Bílek, M., Brücknerová, K., Černochová, M. ... Žák, V. (2015). Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Brno: Masarykova univerzita.
 • Kašparová, V., Holečková, A., Hučín, J., Janík, T., Najvar, P., Píšová, M., Potužníková, E., Soukup, P., & Ševců, M. (2015). Analytická zpráva z šetření TALIS 2013. Praha: ČŠI.
 • Greger, D., Dvořák, D., Janík, T., Průcha, J., Rabušicová, M., Spilková, V., Starý, K., ... Walterová, E. (2015). Srovnávací pedagogika. Praha: Karolinum.

2014

 • Vlčková, K., Pešková, K., Kostková, K., Janík, M., & Švejdíková, K. (2014). Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti. Brno: Masarykova univerzita.
 • Knecht, P. (2014). Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu. Brno: Masarykova univerzita.
 • Jireček, M. (2014). Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013. Brno: Masarykova univerzita.
 • Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., ... Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

2013

 • Píšová, M., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Najvar, P., & Tůma, F. (2013). Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). Brno: Masarykova univerzita.

2012

 • Pešková, K. (2012). Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny. Brno: Masarykova univerzita.
 • Janko, T. (2012). Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace. Brno: Masarykova univerzita.

2011

 • Janík, T., Minaříková, E., Haláková, Z., Kostková, K., Kubiatko, M., Píšová, M., ... Valkounová, E. (2011). Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum. Brno: Paido.
 • Janík, T., Knecht, P., Kubiatko, M., Pavlas, T., Slavík, J., Solnička, D., & Vlček, P. (2011). Kvalita školy a kurikula: od expertního šetření ke standardu kvality. Praha: NÚV.
 • Janík, T., Slavík, J., Najvar, P. Hajdušková, L., Hesová, A., Lukavský, J., Minaříková, E., Píšová, M., & Švecová, Z. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.
 • Píšová, M., Kostková, K., Janík, T., Doulík, P., Hajdušková, L., Knecht, P., Lukavský, J., Najvar, P., Najvarová, V., Maňák, J., Pavlas, T., Slavík, J., Spurná, M., Stehlíková, N., Škoda, J., & Vlček, P. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula. Praha: Výzkumný ústav pedagogický.
 • Najvar, P., Najvarová, V., Janík, T. & Šebestová, S. (2011). Videostudie v pedagogickém výzkumu. Brno: Paido.
 • Píšová, M., Najvar, P., Janík, T., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Tůma, F., & Zerzová, J. (2011). Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. Brno: Masarykova univerzita.

2010

 • Janík, T., Janko, T., Knecht, P., Kubiatko, M., Najvar, P., Pavlas, T., Slavík, J., Solnička, D., & Vlčková, K. (2010). Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření. Praha: Výzkumný ústav pedagogický.
 • Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Pavlas, T., Slavík, J., & Solnička, D. (2010). Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze.
 • Vlček, P. & Janík, T. (2010). Školské reformy a tvorba kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických. Brno: Paido.
 • Najvar, P. (2010). Raná výuka cizích jazyků v České republice na konci 20. století. Brno: Paido.
 • Schmeinck, D., Knecht, P., Kosack, W., Lambrinos, N., Musumeci, M., & Gatt, S. (2010). Through the Eyes of Children. The Implementation of a European Dimension by Peer Learning in Primary School. Berlin: MBV Berlin.

2009

 • Janík, T., Maňák, J., & Knecht, P. (2009). Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. Brno: Paido.
 • Janíková, M., Vlčková, K., Doulík, P., Chvál, M., Janík, T., Jelemenská, P., Maňák, J., Starý, K., & Škoda, J. (2009). Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. Brno: Paido.
 • Janík, T. (2009). Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. Brno: Paido.
 • Janík, T., Seidel, T., Najvar, P., Roth, K. J., Clarke, D., Mitchell, C., ... Šebestová, S. (2009). The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. Münster: Waxmann.
 • Janík, T., Janíková, M., Janko, T., Knecht, P., Najvar, P., Najvarová, V., Šebestová, S., & Vlčková, K. (2009). Kurikulum, výuka, školní klima, učitelské vzdělávání: Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001–2008). Brno: Masarykova univerzita.

2008

 • Maňák, J., Janík, T., & Švec, V. (2008). Kurikulum v současné škole. Brno: Paido.
 • Ježková, V., Von Kopp, B., & Janík, T. (2008). Školní vzdělávání v Německu. Praha: Karolinum.

2007

 • Vlčková, K. (2007). Strategie učení cizímu jazyku. Brno: Paido.

2006

 • Janík, T. & Miková, M. (2006). Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu. Brno: Paido.

2005

 • Maňák, J., Švec, V., & Švec, Š. (Ed.). (2005). Slovník pedagogické metodologie. Brno: Paido.
 • Švec, V. (2005). Pedagogické znalosti učitele. Teorie a praxe. Praha: ASPI.Janík, T. (2005). Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno: Paido.

2004

 • Maňák, J., Švec, V., Janík, T. & Němec, J. (2004). Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

2003

 • Maňák, J. (2003). Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita.
 • Maňák, J. & Švec, V. (2003). Výukové metody. Brno: Paido.
 • Švec, V. (2003). Životní cesta jako proces výchovy a sebevýchovy. Dialogy s Josefem Maňákem nejen o pedagogice. Brno: Konvoj.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info